آزمون های American English File 4

در این صفحه زبان آموزان دوره American English File 4 می توانند بعد از برگزاری جلسات تدریس به آزمون های دروس این کتاب دسترسی داشته باشند. هر فایل (درس) شامل دو بخش می باشد که بطور معمول هر کدام در یک جلسه تدریس می شود. بعد از اتمام هر درس آزمونی آماده شده است که بطور جامع بخش های دستور زبان، واژگان، Reading، Writing Listening و Speaking را مورد سنجش قرار می دهد. آزمون ها بطور آنلاین برگزار می شوند و زبان آموزان می توانند هر زمان و مکانی به آنها دسترسی داشته باشند. بعد از ثبت آزمون، زبان آموزان می توانند نتایج آنها را مشاهده کرده و بخش هایی که نیاز به تمرین بیشتر دارند را مرور کنند. در نهایت، نتایج آزمون ها بررسی و بخش هایی که نیاز باشد در ابتدای جلسه بعد برای زبان آموزان رفع ابهام خواهد شد.

ویرایش سوم American English FileUpper-intermediate
error: Content is protected