تعیین سطح دوره زبان انگلیسی American English File

به آزمون های تعیین سطح مجموعه American English File خوش آمدید. مدت زمان آزمون 60 دقیقه می باشد و در دو بخش، دانش دستور زبان و واژگان شما را ارزیابی می کند. اگر پاسخ سوالی را نمی دانید و یا مردد هستید آن را بدون پاسخ بگذارید تا سنجش زبان انگلیسی شما بطور دقیق و عاری از احتمال تعیین شود. پس از پایان آزمون تعیین سطح هر کتاب، امتیاز شما محاسبه شده و نتیجه آن اعلام می شود. 

در ادامه، آزمون های تعیین سطح این مجموعه ارائه شده است که می توانید با شرکت هر یک از آنها دانش زبان انگلیسی خود را مورد سنجش قرار دهید.

دوره آموزش زبان انگلیسی American English File Starter
Starter
ویرایش سوم American English File Elementary
Elementary
ویرایش سوم American English FilePre-intermediate
Pre-intermediate
ویرایش سوم American English File Intermediate
Intermediate
ویرایش سوم American English FileUpper-intermediate
Upper-intermediate
ویرایش سوم American English File Advanced
Advanced
error: Content is protected