تعیین سطح دوره زبان انگلیسی American English File

به آزمون های تعیین سطح مجموعه American English File خوش آمدید. مدت زمان آزمون 60 دقیقه می باشد و در دو بخش، دانش دستور زبان و واژگان شما را ارزیابی می کند. اگر پاسخ سوالی را نمی دانید و یا مردد هستید آن را بدون پاسخ بگذارید تا سنجش زبان انگلیسی شما بطور دقیق و عاری از احتمال تعیین شود. پس از پایان آزمون تعیین سطح هر کتاب، امتیاز شما محاسبه شده و نتیجه آن اعلام می شود. 

در ادامه، آزمون های تعیین سطح این مجموعه ارائه شده است که می توانید با شرکت هر یک از آنها دانش زبان انگلیسی خود را مورد سنجش قرار دهید.

ویرایش سوم American English File
error: Content is protected