مواقعی پیش می آید که قصد داریم ضمن اشاره به موضوعی، اطلاعات اضافه بیشتری درباره آن نیز به مخاطب ارائه […]

بارها پیش می آید تا در مکالمات و یا مکاتبات از نقل قول استفاده کنیم. در بخش سوم از سری […]

بارها پیش می آید تا در مکالمات و یا مکاتباتبان از نقل قول استفاده کنیم. در بخش دوم سری مقالات […]

بارها پیش می آید تا در مکالمات و یا مکاتباتبان از نقل قول استفاده کنیم. در بخش اول سری مقالات […]

افعال حالتی به افعالی گفته می شود که برخلاف دیگر افعال مرسوم که انجام کاری را نشان می دهند بیانگر […]

error: Content is protected