به آزمون تعیین سطح اولین کتاب مجموعه American English File خوش آمدید. هنگام پاسخ گویی، به راهنمای هر سوال دقت نمایید تا ارزیابی دانش زبان انگلیسی شما بدرستی محاسبه شود.

موفق باشید.

 

error: Content is protected