آزمون های American English File Starter

در این صفحه زبان آموزان دوره American English File Starter می توانند بعد از برگزاری جلسات تدریس به آزمون های دروس این کتاب دسترسی داشته باشند. هر فایل (درس) شامل دو بخش می باشد که بطور معمول هر کدام در یک جلسه تدریس می شود. بعد از اتمام هر فایل آزمونی آماده شده است که بطور جامع بخش های دستور زبان، واژگان، Reading Writing, Listening و Speaking را مورد سنجش قرار می دهد. آزمون ها بطور آنلاین برگزار می شوند و زبان آموزان می توانند هر زمان و مکانی به آنها دسترسی داشته باشند. بعد از ثبت آزمون، زبان آموزان می توانند نتایج آنها را مشاهده کرده و بخش هایی که نیاز به تمرین بیشتر دارند را مرور کنند. در نهایت، نتایج آزمون ها بررسی و بخش هایی که نیاز باشد در ابتدای جلسه بعد برای زبان آموزان رفع ابهام خواهد شد.

دوره آموزش زبان انگلیسی American English File Starter
error: Content is protected