صفات و حروف اضافه

آیا می دانید چطور از صفاتی که با حرف اضافه همراه هستند استفاده کنید؟ برخی صفات با حروف اضافه مشخصی همراه می شوند. قانون یا دستور زبانی برای اینکه کدام صفات با کدام حروف اضافه استفاده می شوند وجود ندارد پس بهتر است آنها را با هم یاد بگیرید. با این وجود، چند الگو وجود دارد که می توانند به شما کمک کنند.

صفات و حروف اضافه 

با “at”

ما از حرف اضافه “at” با صفاتی مانند good / bad / amazing / brilliant / terrible و … که درباره مهارت و توانایی هستند استفاده میکنیم.

He’s really good at English.

She’s amazing at the piano.

They’re terrible at organizing anything.

I’m not very good at drawing.

با “about”

ما معمولا از “about” با صفات احساسی مانند angry / excited / happy / nervous / sad / stressed / worried و … استفاده می کنیم تا از این طریق دلیل احساسمان را بیان کنیم.

I’m angry about the decision.

He’s nervous about the presentation.

She’s excited about the new job.

They were worried about the exam.

با “of”

با این حال، برخی مواقع با احساسات از “of” استفاده می کنیم.

She was afraid of telling her mum.
I’m frightened of having an accident.
He’s scared of flying.
You should be proud of your progress.

با “to”

ما از “to” برای نشان دادن رابطه بین افراد و چیزها استفاده میکنیم.

He’s married to the director.
I’m addicted to my phone.
I’m allergic to nuts.
It’s similar to the old one.
 

همچنین می توانیم از “to” برای توصیف رفتار افراد نسبت به دیگران استفاده کنیم.

They were really friendly to me.
Was he nice to you?
He is always polite to everyone.
She was very rude to the waitress.

در ادامه صفات با حروف اضافه مفید ارائه می شود.

با “for”

Exercise is good for you.
Stress is bad for you.
The town is famous for its cheese.
I’m responsible for the financial side of the business.

با “in”

She’s interested in the project.
They want someone who’s experienced in design.
I didn’t want to get involved in the argument.

از طریق آیکن گوشه چپ می توانید این آموزش را با دیگران به اشتراک بگذارید.
 
منبع: British Council
صفات و حروف اضافه
error: Content is protected