آپاستروف

آپاستروف در زبان انگلیسی کاربرد دوگانه ای دارد و برای جلوگیری از استفاده جابجا و همچنین بیان صحیح معنی جمله مورد نظرمان لازم است آن ها را از یکدیگر تمیز دهیم. در ادامه به نمونه هایی از آن در جمله اشاره می کنیم.

It’s really cold today! They say it’ll snow tonight.
Jane’s staying at her parents’ house this week.

آپاستروف

از آپاستروف برای نشان دادن اختصار و مالکیت استفاده می کنیم.

اختصار

در این حالات برای نشان دادن دو کلمه بصورت اختصار از آپاستروف استفاده می کنیم.

It’s raining. (It’s = It is)
Don’t worry, it won’t rain. (Don’t = Do not; won’t = will not)
She can’t drive because she’s broken her leg. (can’t = cannot; she’s = she has)
I’d like a coffee, please. (I’d = I would)
You’ll be fine. (You’ll = You will)

یکی از حالاتی که بسیار باعث استفاده و بیان اشتباه می شود کلمه it’s است. لازم به ذکر است که این کلمه حالات اختصار it is است و با its که ضمیر it است تفاوت دارد.

The dog is chasing its tail.
Are you sure it’s OK for me to ring you so early?
It’s rained a lot this week.

مالکیت

همچنین از آپاستروف به همراه s که بعد از اسم می آید (معمولا یک فرد، حیوان یا گروه) برای نشان دادن مالکیت چیزی یا فردی برای آن اسم استفاده می کنیم.

My cat’s favourite toy is a small, red ball.
Sadiq’s parents live in Liverpool.

South Korea’s economy is growing. 

مفرد یا جمع

ما از s’ زمانی استفاده می کنیم که مالک مفرد باشد.

Marie’s mother is going to Hong Kong.

مورد استفاده دیگر s’ زمانی است که مالک اسم جمع می باشد اما در انتها به s منتهی نمی شود.

The People’s Republic of China
My cousin writes children’s books.

زمانیکه اسم جمع در انتها با s همراه می شود آپاستروف بعد از s جمع (‘s) می آید.

This is a picture of my parents’ house.
Our friend’s new car is red. She just got it yesterday.
Our friends’ new car is red. They just got it yesterday.

دقت داشته باشید که اگر اسم مفردی به s منتهی شود بطور کلی از s’ استفاده می کنیم.

James’s brother-in-law is German.
He has a collection of Dickens’s novels.

از طریق آیکن گوشه چپ می توانید این آموزش را با دیگران به اشتراک بگذارید.

منبع: British Council

آپاستروف
error: Content is protected