حروف تعریف (بخش اول)

آیا می دانید چطور از a, an و the استفاده کنید؟ به مثال های زیر توجه کنید و نحوه استفاده ان ها را مشاهده کنید.

I need an umbrella.

I don’t like spiders.

She’s a doctor.

Have you heard the news?

حروف تعریف (بخش اول)

در ادامه به نکات مهمی درباره نحوه استفاده از حروف تعریف اشاره می کنیم.

مشاغل

زمانیکه قصد معرفی شغل افراد را داریم معمولا از a یا an استفاده می کنیم.

She’s a scientist.

My grandmother was a teacher.

He’s an architect.

اسم های مفرد

اسم های مفرد و قابل شمارش همواره دارای یک حرف تعریف (a/an یا the) یا ضمیر اشاره (my, your, this, that, …) هستند. ما از a/an (حرف تعریف نامعین) در دو شرایط استفاده می کنیم:

1) زمانیکه برای اولین بار درباره چیزی صحبت کنیم

Do you want a drink?

2) زمانیکه آن چیز جزئی از یک گروه یا نوع باشد.

I saw a good film yesterday.

حالا چه زمان از a و چه زمان از an استفاده میکنیم؟

a: وقتی کلمه ای که به دنبال آن می آید با حرف بی صدا شروع شده باشد.

She has a beautiful room.

an: وقتی کلمه ای که به دنبال آن می آید با حرف صدا دار شروع شده باشد.

It took me an hour to get there.

از the (حرف تعریف معین) هم زمانی استفاده می کنیم که شنونده می داند از چه سخن می گوییم چون پیشتر به آن اشاره کرده ایم یا از آن چیز تنها یکی وجود داشته باشد.

Have you seen the car key?

I’m going to take the cat for a walk.

They go to the school next to the bridge.

چیزها در حالت کلی

وقتی درباره چیزها بطور کلی صحبت می کنیم، معمولا از اسم های جمع یا غیر قابل شمارش و بدون حرف تعریف استفاده می کنیم.

Water freezes at 0°C.

Birds eat worms.

Children need a lot of sleep.

گروه مشخصی از چیزها

وقتی صحبت از گروه خاصی از چیزها می کنیم از the استفاده می کنیم.

We went to the zoo and saw the kangaroos.

در این مثال صحبت از کانگورو ها بطور کلی نیست بلکه کانگوروهای ویژه های هستند که در آن باغ وحش نگهداری می شوند.

از طریق آیکن گوشه چپ می توانید این آموزش را با دیگران به اشتراک بگذارید.

منبع: British Council

حروف تعریف (بخش اول)
error: Content is protected