حروف تعریف (بخش دوم)

آیا می دانید چطور از the در عبارات معمول و نام مکان ها استفاده کنید؟ به مثال های زیر توجه کنید و ببینید the استفاده می شود و چه زمان استفاده نمی شود.

.I visited the school yesterday
.I’m going to bed
.Mount Everest is in the Himalayas
.I walk to work
.My children are going to start school

حروف تعریف (بخش دوم)

عبارات معمول

برای عباراتی که با bed، work و home می آیند معمولا از حرف تعریف استفاده نمی کنیم.

go to bed / be in bed
go home / be at home / get home / stay at home
go to work / be at work / start work / finish work

همچنین، اصطلاحاتی که با school، university، prison، , hospital می آیند هم از حرف تعریف استفاده نمی کنیم.

be sent to prison / go to prison / be in prison
start school / go to school / be at school
go to hospital / be in hospital
go to university / be at university

اما اگر شخصی از مکان های اشاره شده در بالا بازدید کند معمولا از the استفاده می کنیم.

My son has started school now. I went to the school to meet his teacher.
I’m at the hospital. My sister has just had a baby.
I went to the prison a lot when I was a social worker.

نام مکانها

معمولا برای دانشگاه ها، شهرها، دریاچه ها، کوه ها، کشورها یا قاره ها یا از حرف تعریف استفاده نمی کنیم.

Cardiff University, Harvard University, Manchester University
Addis Ababa, Hanoi, New York, Moscow
Lake Victoria, Lake Superior, Lake Tanganyika
Mount Everest, Mount Kilimanjaro, Mount Elbrus
India, Ghana, Peru, Denmark
Africa, Asia, Europe

اما برخی از کشورها متفاوت هستند. نام کشورهایی که با United همراه است با the می آیند. کشورهایی هم وجود دارد که از این قضیه مستثنی هستند.

the United Arab Emirates, the United Kingdom, the United States of America
the Bahamas, the Gambia

رشته کوه ها، رودخانه ها، دریا ها و اقیانوس ها با the همراه هستند.

the Andes, the Himalayas, the Alps
the Nile, the Amazon, the Yangtze
the Atlantic, the Pacific, the Mediterranean

در صورتی که نام دانشگاهی با of همراه باشد در ابتدای آن از the استفاده می کنیم.

the University of Tokyo, the University of Cape Town, the University of Delhi

از طریق آیکن گوشه چپ می توانید این آموزش را با دیگران به اشتراک بگذارید.

منبع: British Council

حروف تعریف (بخش دوم)
error: Content is protected