صفات مقایسه ای

آیا می دانید چطور از صفات مقایسه مانند better, older یا more interesting استفاده کنید؟ در مثال های زیر نحوه استفاده از آنها نشان داده شده است.

.She’s better at cooking now than before

.This house is older than my house

.The city is more interesting than the countryside

صفات مقایسه ای

همانطور که از نامش پیداست از صفات مقایسه برای مقایسه دو چیز و یا نشان دادن تغییر استفاده می شود. حالت استفاده از آن هم به تعداد سیلاب های صفت بستگی دارد.

صفات تک سیلابی

برای تغییر صفت تک سیلابی به حالت مقایسه ای معمولا به آن er اضافه می کنیم:

old → older

slow → slower

clean → cleaner 

اگر صفتی به حرف e ختم شود به آن r اضافه می کنیم:

nice → nicer

safe → safer

اگر صفتی به یک حرف صدادار و یک حرف بیصدا ختم شود معمولا حرف بی صدا را تکرار می کنیم:

hot → hotter

big → bigger

صفات دو یا چند سیلابی 

اگر صفات دو سیلابی به حرف بیصدا و y ختم شوند، حرف y به i تغییر کرده و er اضافه می کنیم:

noisy → noisier

easy → easier

happy → happier

جهت ساخت حالت مقایسه ای برای بیشتر صفات دو یا چند سیلابی دیگر از more استفاده می کنیم.

crowded → more crowded

dangerous → more dangerous

stressful → more stressful

استثنا: برای برخی از صفات مانند common, gentle, likely, pleasant, simple, cruel, handsome, narrow, polite, and stupid می توانیم از r/er یا more استفاده کنیم.

.It’s more simple to live in the city because everything you need is there

.I think life in the countryside is simpler than in the city

صفات بی قاعده 

این دسته از صفات مانند good, bad, far حالت مقایسه ای بی قاعده ای دارند:

good → better

bad → worse

far → further/farther

Than

وقتی می خواهیم دو چیز یا شخص را مقایسه کنیم می توانیم از than استفاده کنیم: 

.Traffic is slower in the city than in the countryside

.Their house is cleaner than ours

از طریق آیکن گوشه چپ می توانید این آموزش را با دیگران به اشتراک بگذارید.

منبع: British Council

صفات مقایسه ای
error: Content is protected