اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش (بخش دوم)

در بخش اول اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش شما را با نحوه استفاده از a, some, any, much و many آشنا کردیم. در بخش دوم قصد داریم شرایط استفاده از a few, few, very little و a bit of بیان کنیم.

در مثال های زیر نحوه استفاده از آنها با اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش نشان داده شده است.

.I have a few friends, so I’m not lonely
.She has few friends, so she’s quite lonely
?We’ve got a bit of time before our train. Shall we get a coffee
!We’ve got very little time before our train. Hurry up

Countable and uncountable nouns 2

 a few و a bit of یا a little به معنی مقداری هستند. معمولا تصور ما از میزان آنها کافی یا بیش از انتظار است. ما از a few برای اسامی جمع و از a bit of یا a little برای اسامی غیر قابل شمارش استفاده می کنیم.

.I have a few ideas
.I’ve brought a few friends
.There’s a bit of milk left
.It needs a little more work

همچنین از few و very little برای بیان کردن میزان کم استفاده می کنیم. معمولا منظور ما از استفاده آنها این است که میزان مورد نظر کافی نیست یا کمتر از انتظار است. از few برای اسامی قابل شمارش و از very little برای اسامی غیر قابل شمارش استفاده می کنیم.

.Few people came to the meeting
.There are few places where you can still see these birds
.We have very little time
.I have very little money

توجه کنید که شما می توانید از little بدون very استفاده کنید اما این کار کمتر معمول بوده و کمی رسمی می باشد.

.She had little water

از طریق آیکن گوشه چپ می توانید این آموزش را با دیگران به اشتراک بگذارید.

منبع: British Council

اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش (بخش دوم)
error: Content is protected