اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش (بخش اول)

آیا می دانید چطور از a, some, any, much, و many استفاده کنید؟ به مثال های زیر توجه کنید تا با نحوه استفاده آنها بیشتر آشنا شوید.

How much milk have we got?
Have we got any bread?
I’m making a cup of tea.
How many chairs do we need?
There’s some money on the table.

اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

 اسامی به دو دسته تقسیم می شوند: قابل شمارش و غیر قابل شمارش. همانطور که از نام آنها مشخص است اسامی قابل شمارش را می تواند شمرد مانند an apple, two apples, three apples و … . در طرف دیگر، اسامی غیر قابل شمارش را داریم که شمارش پذیر نیستند مانند air, rice, water و … . هر زمان که اسم جدیدی یاد می گیرید بررسی کنید که قابل شمارش هستند یا نه. همچنین توجه کنید که چطور در جمله مورد استفاده قرار می گیرند.

اسامی قابل شمارش

در جملات مثبت از a/an برای اسامی مفرد و از some برای اسامی جمع استفاده می کنیم.

.There’s a man at the door
.I have some friends in New York

در جملات منفی هم برای اسامی مفرد از a/an استفاده می کنیم اما برای اسامی جمع از any استفاده می کنیم.

.I don’t have a dog
.There aren’t any seats

اسامی غیر قابل شمارش

در زیر به چند نمونه از اسامی غیر قابل شمارش اشاره می کنیم:

bread     rice     coffee     information
money     advice     luggage     furniture  

برای اسامی غیر قابل شمارش در جملات مثبت از some و در جملات منفی از any استفاده می کنیم.

.There’s some milk in the fridge
.There isn’t any coffee

سوالات

در جملات سوالی از a/an , any و how many برای اسامی قابل شمارش استفاده می کنیم.

?Is there an email address to write to
?Are there any chairs
?How many chairs are there

برای اسامی غیر قابل شمارش نیز از any یا how much استفاده می کنیم.

?Is there any sugar
?How much orange juice is there

اما زمانیکه قصد ارائه چیزی را داشته باشیم یا درخواست چیزی داشته باشیم معمولا از some استفاده می کنیم.

?Do you want some chocolate
?Can we have some more chairs, please

همچنین در سوالاتی که تصور می کنیم پاسخ آن yes خواهد بود از some استفاده می کنیم.

?Have you got some new glasses

عبارات کمی دیگر

عبارت a lot of یا lots of می تواند هم برای اسامی قابل شمارش و هم غیر قابل شمارش استفاده شود.

.There are lots of apples on the trees
.There is a lot of snow on the road

توجه داشته باشید که در جملات مثبت معمولا از many یا much استفاده نمی کنیم. بجای آن a lot of مورد استفاده قرار می گیرد.

.They have a lot of money

با این وجود، در جملات منفی از not many برای اسامی قابل شمارش و not much برای اسامی غیر قابل شمارش استفاده می کنیم.

.There are a lot of carrots but there aren’t many potatoes
.There’s lots of juice but there isn’t much water

از طریق آیکن گوشه چپ می توانید این آموزش را با دیگران به اشتراک بگذارید.

منبع: British Council

اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش (بخش اول)
error: Content is protected