میزان قطعیت

در این مقاله می خواهیم درباره میزان قطعیت صحبت کنیم. بطور مثال همیشه نسبت به رویدادهایی که در آینده قرار است اتفاق بیفتد مطمئن نیستیم. نمونه هایی در زیر آورده شده است تا با درجات مختلفی از اطمینان در مورد آینده آشنا شوید.

I’ll definitely be at the meeting, don’t worry.
She’s likely to say yes if you ask nicely.
It probably won’t rain later according to the weather forecast.

میزان قطعیت در جملات آینده انگلیسی

با استفاده از افعال معین و عبارات دیگر می توانیم نشان دهیم که چه مقدار نسبت به آینده اطمینان داریم.

افعال و قیدهای معین

ما می توانیم از افعال معین (could, will, might, may) و قیدها (مانند probably و definitely) استفاده کنیم تا نشان دهیم که چقدر مطمئن هستیم.

خیلی مطمئن

People will definitely work from home more in the future.
Robots definitely won’t replace all human jobs.

مطمئن

Donna will really enjoy this film.
You won’t regret it.

تقریباً مطمئن

We‘ll probably finish the project by tomorrow.
He probably won’t have enough time.

نامطمئن

might go to the party, but I’m not sure yet.
He hasn’t studied much, so he might not pass the exam.

وقتی مطمئن نیستیم می توانیم از maycould و may not استفاده کنیم. با این حال، ما معمولاً از could not برای صحبت از آینده استفاده نمی کنیم.

میزان قطعیت در دیگر عبارات

همچنین می توانیم از عبارات دیگری مانند be bound to و be likely to یا افعالی مانند think و doubt برای بیان میزان قطعیت استفاده کنیم.

خیلی مطمئن

He‘s bound to feel nervous before his driving test.
She‘s certain to get that job!
He‘s certain that he‘ll get here on time.
There’s no chance that we‘ll ever win the lottery.
There’s no way that my boss will give me the day off. 

مطمئن

I‘m sure that you‘ll do well in the interview.
Are you sure that you won’t be available?

تقریباً مطمئن

The government‘s likely to call an election soon.
Ali‘s unlikely to be invited to the party.
There’s a good chance that it‘ll snow this week.
There’s not much chance that I‘ll finish this essay tonight.
She thinks he‘ll be able to help.
don’t think we‘ll have petrol-based cars in the future.
doubt they‘ll have any trouble finding the address.
What do you expect mobile phones will be like in ten years’ time?

نامطمئن 

There’s a chance that she‘ll be back at work tomorrow.
There’s a chance that he might come and visit us next week.
think we might see more of these problems in the next few years.
I‘m not sure that I‘ll be able to finish this pizza!

از طریق آیکن گوشه چپ می توانید این آموزش را با دیگران به اشتراک بگذارید.

منبع: British Council

میزان قطعیت
error: Content is protected