صفات منتهی به ed و ing

چه تفاوتی بین bored و boring وجود دارد؟ برخی اوقات صفات منتهی به ed (مثل bored یا interested) با صفات منتهی به ing اشتباه گرفته می شود. در ادامه به تشریح هریک می پردازیم.

صفات منتهی به ed و ing

صفات منتهی به ed

صفاتی که به ed ختم می شوند بیانگر احساسات هستند. به بیان دیگر، آنها به ما می گویند که دیگران چه احساسی دارند.

I was so bored in that lesson, I almost fell asleep.

He was surprised to see Helen after all those years.

She was really tired and went to bed early.

صفات منتهی به ing

صفاتی که به ing ختم می شوند بیانگر چیزی هستند که منجر به بروز احساسات می شود. برای مثال یک “درس” می تواند boring باشد که منجر به “احساس” bored در شما شود.

Have you seen that film? It’s really frightening.

I could listen to her for hours. She’s so interesting.

I can’t sleep! That noise is really annoying!

در ادامه به تعدادی از صفاتی اشاره می کنیم که می توانند هر دو حالت را داشته باشند:

annoyed     annoying

bored     boring

confused     confusing

disappointed     disappointing

excited     exciting

frightened     frightening

interested      interesting

surprised       surprising

tired     tiring

worried     worrying

از طریق آیکن گوشه چپ می توانید این آموزش را با دیگران به اشتراک بگذارید.

منبع: British Council

صفات منتهی به ed و ing
error: Content is protected