کاربرد enough

در این مقاله می خواهیم درباره بکارگیری enough در حالات مختلف دستور زبان انگلیسی صحبت کنیم. نحوه استفاده از این کلمه پرکاربرد بسته به شرایط متفاوت بوده که پیش از تشریح بیشتر آنها به چند نمونه اشاره می کنیم.

She’s not old enough to walk yet.
We are not acting fast enough to stop climate change.
I don’t read enough.
Is there enough coffee for everyone?
We’ve had enough of their lies.

enough

بطور ساده enough یعنی “به اندازه لازم” و می تواند با صفت، قید، فعل، یا اسم استفاده شود. در ادامه درباره هر کدام بیشتر توضیح می دهیم.

با صفت و قید

در این دسته، enough بعد از صفات و قیدها می آید.

I’m not tall enough to reach the top shelf.
Your marks are good enough to study engineering at university.
I couldn’t write quickly enough and I ran out of time.
I’ve helped at conferences often enough to know what can go wrong.

با فعل

اگر enough با فعل همراه باشد می بایست بعد از ان بیاید.

I make sure I drink enough during the day.
I don’t read enough but I’m going to start downloading books to my phone. 

با اسم

در مورد اسامی، enough قبل از از آنها می آید.

There isn’t enough bread to make sandwiches.
Have you got enough money?

enough بعنوان قید

همچنین می توان از enough بدون اسم هم استفاده کرد.

I’ll get some more chairs. There aren’t enough.
A: Do you want more coffee? B: No, I’ve had enough, thanks.

در این دسته از جملات می دانیم که اسم “دلیل” شرایط است.

با صفت و اسم

اگر بخواهیم از enough به همراه صفت و اسم استفاده کنیم دو موقعیت مکانی امکان پذیر است اما معنای آنها متفاوت خواهند بود.

We haven’t got big enough envelopes. 
We haven’t got enough big envelopes.

اگر enough بعد از صفت بیاید (big enough envelopes)، داریم صفت را وصف می کنیم. به بیان دیگر داریم می گوییم پاکت ها خیلی کوچک هستند. وقتی enough قبل از صفت بیاید (enough big envelopes)، یعنی داریم اسم را وصف می کنیم. به بیاد دیگر داریم می گوییم ما تعدادی پاکت بزرگ داریم اما به تعداد بیشتری نیاز داریم.

enough of

بطور معمول تنها زمانی از enough of استفاده می کنیم که یک صفت اشاره (a/an/the, this/that) یا یک ضمیر (my/your/her, you/them, etc) بعد از بیاید.

There isn’t enough of that bread to make sandwiches for everyone.
I’ve seen enough of his work to be able to recommend him.
There’s enough of us to make a difference.

 

از طریق آیکن گوشه چپ می توانید این آموزش را با دیگران به اشتراک بگذارید.

منبع: British Council

کاربرد enough
error: Content is protected