عبارات نسبی تعریف نشده

مواقعی پیش می آید که قصد داریم ضمن اشاره به موضوعی، اطلاعات اضافه بیشتری درباره آن نیز به مخاطب ارائه کنیم. به این دست اطلاعات عبارات نسبی تعریف نشده یا non-defining relative clause گفته می شود. در جملات زیر نمونه هایی از آنها آورده شده است.

Jack, who’s retired now, spends a lot of time with his grandchildren.
We want to see the new Tom Carter film, which was released on Friday.
My sister, whose dog I’m looking after, is visiting a friend in Australia.

non-defining relative clauses

در واقع کار عبارات نسبی تعریف نشده دادن اطلاعات بیشتر درباره فردی یا چیزی است که درباره آن صحبت می کنیم. لازم به ذکر است که وجود آن در جمله کاملا اختیاری است و حذف آن به درک فرد یا چیزی که درباره آن صحبت می کنیم لطمه ای وارد نمی کند.

My grandfatherwho’s 87, goes swimming every day.
The house, which was built in 1883, has just been opened to the public.
The award was given to Sara, whose short story impressed the judges

برای شروع عبارات نسبی تعریف نشده نیاز است همیشه از ضمیر نسبی (relative pronoun) یا قید استفاده شود. اینها عبارتند از: who, which, whose, when یا where (di به استثنای that). همچنین از کاما (,) برای جدا کردن این دست از عبارات از مابقی جمله استفاده می کنیم.

who, which و whose

ما برای صحبت کردن درباره افراد از who، برای اشاره به اشیا از which و برای اشاره به چیزی که در مالکیت فرد یا چیز دیگر قرار دارد از whose استفاده می کنیم.

Yesterday I met my new boss, who was very nice.
The house, which is very big, is also very cold!
My next-door neighbour, whose children go to school with ours, has just bought a new car.
After the port there is a row of fishermen’s houses, whose lights can be seen from across the bay.

Places و times

برای صحبت کردن درباره مکان ها و زمان ها از which به همراه حرف اضافه استفاده می کنیم. البته استفاده از where و when بجای which و حرف اضافه آن متداول تر است.

City Park, which we used to go to, has been closed down.
City Park, where we used to go, has been closed down.
December, which Christmas is celebrated in, is a summer month for the southern hemisphere.
December, when Christmas is celebrated, is a summer month for the southern hemisphere.

توجه به این نکته ضروری است که وقتی از which بدون حرف اضافه استفاده می کنیم دیگر نمی توانیم از where یا when بجای آن استفاده کنیم

Centre Park, which we love, is always really busy on Saturdays.
February, which is my favourite month, lasts 29 days this year.

از طریق آیکون گوشه چپ می توانید این آموزش را با دیگران به اشتراک بگذارید.

منبع: British Council

عبارات نسبی تعریف نشده
error: Content is protected