حروف اضافه زمان (at, in, on)

به دلیل استفاده مکرر از زمان در ارتباطات، دانش نحوه استفاده حروف اضافه مرتبط با آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله قصد داریم به نحوه صحیح استفاده حروف اضافه زمان بپردازیم.

در مثال های زیر به چند نمونه از آنها اشاره شده است.

.At weekends, I love to go skiing
.In spring, the weather is warmer
.On Mondays, I work from home
.In the afternoon, I do activities
.On weekdays, I work until 12
.At 5 o’clock, I do two or three more hours of work

Prepositions of time

برای اینکه بخواهیم بیان کنیم که چه زمان کاری انجام شده است از حروف اضافه in, on و at به قرار زیر استفاده می کنیم:

at

معمولا از at برای اشاره به ساعت و زمان وعده های غذایی استفاده می شود.

.I get up at 6.30 a.m. and go for a run
.She doesn’t like to leave the office at lunchtime

همچنین از at برای جملات مشخصی مانند at the weekend و at night بکار گرفته می شود.

.At the weekend, I can spend the days how I like

البته در انگلیسی آمریکن بطور معمول از on weekend یا on the weekend استفاده می شود.

زمانیکه می گوییم at night منظورمان تمام ساعات شب است اما وقتی می گوییم in the night منظور زمانی در طول شب است.

.She’s a nurse and she works at night
.The baby often wakes up in the night

همچنین از at برای تعطیلاتی استفاده می کنیم که چند روز بطول می انجامند.

.The weather is very cold here at Christmas
.At Chinese New Year, many people go home to their families

in

از in هم برای بیان قسمتی از روز یا زمان های طولانی مانند ماه، فصل و سال استفاده می کنیم.

.I usually relax in the evening
.In summer it’s too hot to do anything
.I’m always really busy in December

on

معمولا از on برای روزها و تاریخ استفاده می شود.

.On Fridays, I have a long lunch
.It’s his birthday on 19 October

از طریق آیکن گوشه چپ می توانید این آموزش را با دیگران به اشتراک بگذارید.

منبع: British Council

حروف اضافه زمان (at, in, on)
error: Content is protected