حال ساده to be

در این مقاله می خواهیم به یکی از مهمترین قواعد در زبان انگلیسی که to be در حال ساده است بپردازیم. در مثال های زیر به نمونه هایی از نحوه استفاده to be در حال ساده اشاره کرده ایم.

.I’m a student
.My mum’s a doctor
.They aren’t very busy
?Is he a teacher

حال ساده to be

همانطور که از عنوان مقاله مشخص است از حال ساده to be برای صحبت کردن درباره موقعیت ها و حالت ها در زمان حال استفاده کنیم. برای نمونه می توانید به مثال های جدول اول در تصویر بالا توجه نمایید.

اختصار (Contractions)

برای بیان افعال مخصوصا در مکالمات می توانیم از اختصار استفاده کنیم. 

.I am a shop assistant. = I’m a shop assistant
!You are a good friend! = You’re a good friend
.He is my wife’s brother. = He’s my wife’s brother
.We are very busy at the moment. = We’re very busy at the moment
.They are on holiday in Italy. = They’re on holiday in Italy

جملات منفی

برای جملات منفی هم می توانیم بعد از فعل، از not چه بصورت کامل و چه بصورت اختصار استفاده کنیم. 

.(I am not at work. = I’m not at work. (I amn’t
.She is not a student. = She’s not a student. = She isn’t a student
.Money is not important. = Money’s not important. = Money isn’t important
.We are not hungry. = We’re not hungry. = We aren’t hungry
.They are not at home. = They’re not at home. = They aren’t at home

جملات سوالی

برای ساختن جملات سوالی کافیست جای am, is , are را با شخص جابجا کنید.

?Are you tired
?Is she Mexican
?Is this your phone
?Are we late
?Are they your children

پاسخ های کوتاه

همانطور که در جدول دوم تصویر بالا مشاهده می کنید در پاسخ های کوتاه تنها برای پاسخ های no از حالت اختصار استفاده می کنیم

جملات سوالی با کلمات پرسشی

برای این دسته از سوالات هم کافیست کلمات پرسشی را در ابتدای جمله بیاوریم.

.Where are you from? I’m from Brazil
.When is the meeting? It’s next Tuesday
.Who’s she? She’s my sister
.What time is it? It’s six o’clock

از طریق آیکن گوشه چپ می توانید این آموزش را با دیگران به اشتراک بگذارید.

منبع: British Council

حال ساده to be
error: Content is protected