زمان حال ساده

در این مقاله قصد داریم درباره نحوه استفاده از زمان حال ساده صحبت کنیم. در مثال های زیر جملاتی با حال ساده آورده شده است.

.I eat a lot of fruit and vegetables
.My dad phones me every day
.She doesn’t like her job
?What time do you get up at weekends

زمان حال سادهاز زمان حال ساده برای بیان فعالیت هایی که بطور مرتب انجام می دهیم استفاده می کنیم.

.I go to the gym three times a week
.We drink coffee at work

مورد استفاده دیگر این زمان برای اشاره به چیزهایی است که بطور کلی صحت دارند.

.She loves her job
.A lot of people work at home now

بخاطر داشته باشید اگر در جمله he, she یا it داشته باشیم می بایست به فعل s یا es اضافه کنیم. برخی اوقات لازم است y را به i تبدیل کنیم.

.My favorite TV show starts at 8 o’clock
.She finishes work early on Fridays
.My brother studies at university

همچنین have, do و go برای سوم شخص (he, she, it) بصورت بی قاعده استفاده می شوند.

.He has a flat in the city center
.She does yoga on Tuesdays
.My dog goes for a walk every morning

برای منفی کردن جملات حال ساده از don’t و doesn’t استفاده می شود.

.We don’t eat meat
.She doesn’t have a lot of free time

برای جملات سوالی هم از do و does استفاده می کنیم.

?Do you watch a lot of films
?Does he speak English

پاسخ های کوتاه

در پاسخ کوتاه به سوالات هم اگر جواب مثبت باشد از Yes, I/you/we/they do یا Yes, he/she/it does و اگر جواب منفی باشد از No, I/you/we/they don’t یا No, he/she/it doesn’t استفاده می کنیم.

Do you like cheese?
Yes, I do.

Does she play football on Saturdays?
No, she doesn’t.

پرسش با کلمات سوالی

برای این حالت نیز می توانیم کلمات سوالی مانند what, where, who یا what time را قبل از do و does بیاوریم.

?Where do you work
?What time does he have lunch

 

از طریق آیکن گوشه چپ می توانید این آموزش را با دیگران به اشتراک بگذارید.

منبع: British Council

زمان حال ساده
error: Content is protected