حالات سوالی

بطور قطع بخش قابل توجهی از جملات در هر زبانی از نوع پرسشی هستند. آیا می دانید در زبان انگلیسی چطور حالات سوالی مختلف ایجاد کنید؟ در ادامه به چند نمونه از این حالت اشاره شده است؟

?Is he a teacher
?Does she eat meat
?When did you get here
?How much does a train ticket cost

حالات سوالی

برای ساختن حالات سوالی معمولا فعل را قبل از فاعل می آوریم. به این کار وارونه سازی گفته می شود.

?I am late. → Am I late
?I can help. → Can I help
?She is sleeping. → Is she sleeping
?We have met before. → Have we met before

اگر بخواهیم از کلمات پرسشی نیز استفاده کنیم آن را قبل از فعل می آوریم.

?Are you late? → Why are you late
?Was she there? → When was she there
?Can I help? → How can I help
?Have we met before? → Where have we met before

این شرایط برای زمانی است که در جمله از افعال to be استفاده کرده باشیم.

برای دیگر انواع فعل در زمان حال ساده از do/does استفاده می کنیم.

?You work at home. → Do you work at home? Where do you work
?It costs £10. → Does it cost £10? How much does it cost

برای جملات پرسشی در زمان گذشته ساده از did استفاده می کنیم.

?She went home. → Did she go home? Where did she go
?They went to the cinema. → Did they go to the cinema? Where did they go

در برخی از سوالات، فاعل جمله مجهول بوده و بصورت چه کسی یا چیزی مطرح می شوند. در این صورت وارونه سازی فعل و فاعل انجام نمی شود.

?Who broke the window
?Who is knocking on the door

از طریق آیکن گوشه چپ می توانید این آموزش را با دیگران به اشتراک بگذارید.

منبع: British Council

حالات سوالی
error: Content is protected