نقل قول عبارات

بارها پیش می آید تا در مکالمات و یا مکاتباتبان از نقل قول استفاده کنیم. در بخش اول سری مقالات دستور زبان مرتبط با نقل قول، توضیح می دهیم که چطور می توانیم به فردی بگوییم که فرد دیگری چه گفته است. در ادامه چند مثال برای آشنایی بیشتر با این دسته از نقل قول ها آورده شده است.

direct speech: ‘I love the Toy Story films,’ she said.
indirect speech: She said she loved the Toy Story films.

direct speech: ‘I worked as a waiter before becoming a chef,’ he said.
indirect speech: He said he’d worked as a waiter before becoming a chef.

direct speech: ‘I’ll phone you tomorrow,’ he said.
indirect speech: He said he’d phone me the next day.

نقل قول در زبان انگلیسی

همانطور که پیشتر بیان شد، زمانی از نقل قول استفاده می کنیم که بخواهیم صحبت های اشخاص دیگر را بازگو کنیم. برای این کار به دو صورت می توانیم اقدام کنیم: بیان مستقیم و بیان غیر مستقیم.

direct speech: ‘I work in a bank,’ said Daniel.
indirect speech: Daniel said that he worked in a bank.

همینطور که در مثال مشخص است در بیان مستقیم (direct speech)جمله توسط خود فرد بیان می شود. اما زمانیکه بخواهیم جملات همان فرد را بازگو کنیم (indirect speech) معمولا زمان جمله مستقیم را (work) یک مرحله به عقب بر می گردانیم (worked). همچنین ممکن است نیاز به تغییر کلمات دیگری مانند ضمیر شویم.

نقل قول زمان حال

اگر زمان جمله اصلی حال ساده باشد با یک مرحله برگشت به عقب، نقل قول را در زمان گذشته ساده بیان می کنیم. برای دیگر زمان های حال (حال استمراری->گذشته استمراری – حال کامل->گذشته کامل) هم به همین شکل عمل می کنیم.

‘I travel a lot in my job.’

Jamila said that she traveled a lot in her job.

‘The baby‘s sleeping!’

He told me the baby was sleeping.

‘I‘ve hurt my leg.’

She said she‘d hurt her leg.

نقل قول زمان گذشته

برای نقل قول هایی که در گذشته بیان شده است هم مطابق روش بالا عمل می کنیم که معمولا گذشته ساده به گذشته کامل و گذشته ساده استمراری به گذشته کامل استمراری تغییر می کند.

‘We lived in China for five years.’

.She told me they‘d lived in China for five years

‘It was raining all day.’

.He told me it had been raining all day

در نقل قول های گذشته کامل، تغییری صورت نمی پذیرد.

‘I‘d tried everything without success, but this new medicine is great.’

He said he’d tried everything without success, but the new medicine was great

زمان های بدون برگشت به عقب
اگر موضوعی که گوینده اعلام کرده است کماکان صحت داشته باشد یا مرتبط باشد، همیشه نیاز به تغییر زمان نمی باشد. در چنین شرایطی گوینده از زمان حال استفاده کرده است.

‘I go to the gym next to your house’

Jenny told me that she goes to the gym next to my house. I’m thinking about going with her

‘I‘m working in Italy for the next six months’

He told me he’s working in Italy for the next six months. Maybe I should visit him

‘I‘ve broken my arm’

She said she‘s broken her arm, so she won’t be at work this week

ضمیر، اشاره، و قیدهای مکان و زمان

ضمیر در جملات نقل قول غیر مستقیم معمولا تغییر می کنند.

‘I enjoy working in my garden,’ said Bob.

Bob said that he enjoyed working in his garden

‘We played tennis for our school,’ said Alina.

Alina told me they’d played tennis for their school

با اینحال، اگر خود شما گوینده باشید، ضمیر تغییر نمی کند.

‘I’m working on my thesis,’ I said.

I told her that I was working on my thesis

‘We want our jobs back!’ we said.

We said that we wanted our jobs back

همچنین اگر اشاره، زمان، و مکان نقل قول مطابق حالت اولبه نباشد آنها را نیز تغییر می دهیم.

‘This is my house.’

 [شما هم اکنون در مقابل خانه هستید] He said this was his house

 [شما هم اکنون در مقابل خانه نیستید] He said that was his house

‘We like it here.’

[شما در همان خانه ای هستید که آنها دوست دارند] She told me they like it here

[شما در همان خانه ای هستید که آنها دوست دارند] She told me they like it there

‘I’m planning to do it today.’

[هم اکنون همان روز است] She told me she’s planning to do it today

[اکنون روز دیگری است] She told me she was planning to do it that day

در چنین شرایطی these به those و now به then و yesterday به the day before و tomorrow به the next/following day و ago به before تغییر پیدا می کند.

از طریق آیکن گوشه چپ می توانید این آموزش را با دیگران به اشتراک بگذارید.

منبع: British Council

نقل قول عبارات
error: Content is protected