افعال نقل قول

بارها پیش می آید تا در مکالمات و یا مکاتباتبان از نقل قول استفاده کنیم. در بخش دوم سری مقالات دستور زبان مرتبط با نقل قول، توضیح می دهیم که چطور می توانیم با استفاده از افعال نقل قول به فردی بگوییم که فرد دیگری چه گفته است. در ادامه چند مثال برای آشنایی بیشتر با این دسته از نقل قول ها آورده شده است.

A) direct speech: ‘You should come, it’s going to be a lot of fun,’ she said.

B) indirect speech: She persuaded me to come.

A) direct speech: ‘Wait here,’ he said.

B) indirect speech: He told us to wait there.

A) direct speech: ‘It wasn’t me who finished the coffee,’ he said.

B) indirect speech: He denied finishing the coffee.

افعال نقل قول

وقتی به کسی می گوییم که شخص دیگری چه گفته است، اغلب از افعال say, tell یا ask استفاده می کنیم. به اینها افعال نقل قول می گویند. با این حال ما می توانیم از افعال دیگری در نقل قول استفاده کنیم. بسیاری از این افعال با افعال دیگری به شکل ing یا to (infinitive) می آیند.

افعال نقل قول + to

افعالی مانند advice, agree, challenge, claim, decide, demand, encourage, invite, offer, persuade, promise, refuse و remind می توانند با الگوی to همراه شوند.

A)’Let’s see. I’ll have the risotto, please.’

B) He decided to have the risotto.

A) ‘I’ll do the report by Friday, for sure.’

B) She promised to do the report by Friday.

A) ‘It’s not a good idea to write your passwords down.’

B) They advised us not to write our passwords down.

همچنین زمانیکه قصد داریم یک نقل قول امری را گزارش کنیم می توانیم از افعالی مانند tell, order, instruct یا warm یه همراه to استفاده کنیم.

A) ‘Please wait for me in reception.’

B) The guide told us to wait for her in reception.

A) ‘Don’t go in there!’

B) The police officer warned us not to go in there.

افعال نقل قول + ing
افعالی مانند admit, apologize for, complain, deny, insist on, mention و suggest با الگوی ing استفاده می شوند.

A) ‘I broke the window.’

B) She admitted breaking the window.

A) ‘I’m really sorry I didn’t get back to you sooner.’

B) He apologised for not getting back to me sooner.

A) ‘Let’s take a break.’

B) She suggested taking a break.

از طریق آیکن گوشه چپ می توانید این آموزش را با دیگران به اشتراک بگذارید.

منبع: British Council

افعال نقل قول
error: Content is protected