گذشته ساده و گذشته استمراری

آیا می دانید چطور از گذشته ساده و گذشته استمراری در جمله استفاده کنید؟ در مثال هایی زیر نحوه استفاده از آنها نشان داده شده است.

.When I woke up this morning, it was snowing
.I was sleeping when you called me

گذشته ساده و گذشته استمراری به ما کمک می کنند تا ارتباط دو عمل یا شرایطی که در گذشته اتفاقق افتاده اند را نشان دهیم.

گذشته ساده و گذشته اسمتراری

گذشته ساده

همانطور که از اسمش مشخص است این زمان بیانگر کاری در گذشته است. افعال با قاعده در حالت گذشته ساده به انتهای آنها ed اضافه می شود (called, played, arrived, …) اما افعال بی قاعده نگارش متفاوتی داشته و معمولا این تفاوت بر روی یک حرف صدادار می باشد. (e.g. wake → woke, break → broke, feel → felt).

.My parents called me yesterday
.I woke up early this morning
.Sam played basketball when he was at university

برای منفی کردن جملات هم از didn’t و مصدر استفاده می کنیم.

.My parents didn’t call me yesterday
.I didn’t wake up early this morning

برای ساختن جملات سوالی نیز از did و بعد آن فاعل و مصدر استفاده می کنیم.

.Did you wake up early this morning
?Did Sam play basketball when he was at university

گذشته استمراری

این زمان نشان دهنده فعالیتی است در یک زمان مشخص در گذشته در حال انجام بوده است.

.What were you doing at 8 p.m. last night? I was studying

منظور این جمله این است که من قبل از ساعت 8 شب درحال مطالعه بودم که تا بعد از ساعت 8 هم ادامه داشته است.

گذشته استمراری همچنین نشان می دهد که فعالیتی برای مدتی مشخص در حال انجام بوده است.

.We were cleaning the house all morning

برای ساختن گذشته استمراری نیز از was یا were به همراه حالت ing فعل استفاده می کنیم.

.She couldn’t come to the party. She was working
.Three years ago, we were living in my home town
.I tried to give him some advice, but he wasn’t listening
?What were you doing this time last year

گذشته ساده و گذشته استمراری

وقتی این دو زمان را با هم استفاده می کنیم می خواهیم بیان کنیم فعل گذشته ساده در میان فعل گذشته استمراری زمانیکه کماکان در حال انجام آن بوده ایم رخ داده است.

.While I was studying, I suddenly felt sleepy

برخی اوقات قصد داریم با استفاده از این زمان ها نشان دهیم که یک عمل باعث ایجاد وقفه یا متوقف شدن فعالیت دیگری شده است.

.I broke my leg when I was skiing
.As I was going to work, I saw an old friend
.We were watching television when the power went off

تفاوت معنایی این دو جمله را در چیست؟

.When the guests arrived, Jane was cooking dinner
.When the guests arrived, Jane cooked dinner

در جمله اول Jane قبل از رسیدن مهمان ها آشپزی را شروع کرده بود. ما بواسطه استفاده از گذشته استمراری متوجه این موضوع شده ایم. در جمله دوم، ابتدا مهمان ها رسیدند و بعد Jane شروع به آشپزی کرد.

از طریق آیکن گوشه چپ می توانید این آموزش را با دیگران به اشتراک بگذارید.

منبع: British Council

گذشته ساده و گذشته استمراری
error: Content is protected