افعال و حروف اضافه

از پرکاربردترین حالات دستور زبان انگلیسی استفاده از افعال و حروف اضافه بعد از آن ها می باشد که لازم است با نحوه صحیح بکارگیری آنها آشنا باشیم. در این مقاله به حروف اضافه for, from, in, of, on, to و with که بعد از افعالی مشخص می آیند اشاره می کنیم. در ادامه می توانید به چند نمونه از آنها توجه کنید.

Can you wait for me to finish my lunch?
I’m relying on my co-worker to answer all my emails while I’m on holiday.
Sun cream protects you from getting burnt.

افعال و حروف اضافه

زمانیکه فعلی قسمتی از یک جمله طولانی باشد معمولا با یک حرف اضافه مشخص همراه می شود.

agree with Mike.
She listens to the radio a lot.
He thanked me for the flowers.

دستور زبان خاصی برای چگونگی استفاده از آنها وجود ندارد تا شما را در استفاده صحیح از آنها یاری کند پس بهتر است آنها را با هم یاد بگیرید. یکی از راه های خوب فراگیری آنها یاداشت برداری است. در قسمت های بعد به افعال مختلفی که با حرف اضافه مشخصی می آیند اشاره می کنیم.

افعال با حرف اضافه for

They’re waiting for a bus.
He apologised for being late. 
applied for the job but I didn’t get it.
How do you ask for a coffee in Polish?
I can’t go out tonight because I have to prepare for my interview tomorrow.

افعال با حرف اضافه from

This spray should protect you from mosquitoes.
Has he recovered from the accident yet?
She won an award because she saved someone from drowning.
suffer from allergies.

افعال با حرف اضافه in

She doesn’t believe in coincidences.
Our company specialises in computer software.
You have to work hard if you want to succeed in life.

افعال با حرف اضافه of

I don’t approve of hunting animals for their fur.
Our dog died of old age.
This shampoo smells of bananas.

افعال با حرف اضافه on

Their decision will depend on the test results.
The film is based on the novel by Boris Pasternak.
If you make so much noise, I can’t concentrate on my work.
Come on! We’re relying on you!
We don’t agree on anything but we’re still good friends.

افعال با حرف اضافه to

What kind of music do you like listening to?
Can I introduce you to my grandfather?
Please refer to the notes at the end for more information.
Nobody responded to my complaint.
She apologised to me the next day.

افعال با حرف اضافه with

agree with everything you’ve said.
My assistant will provide you with more information if you need it.
We’re finding it difficult to deal with the stress.

از طریق آیکن گوشه چپ می توانید این آموزش را با دیگران به اشتراک بگذارید.

منبع: British Council

افعال و حروف اضافه
error: Content is protected