به آزمون تعیین سطح مجموعه آموزش زبان تجاری Business Result خوش آمدید. هنگام پاسخ گویی، به راهنمای هر سوال دقت نمایید تا ارزیابی دانش زبان انگلیسی شما بدرستی محاسبه شود.

موفق باشید.

error: Content is protected