آزمون های Business Result Intermediate

در این صفحه زبان آموزان دوره Business Result Intermediate می توانند بعد از برگزاری جلسات تدریس به آزمون های دروس این کتاب دسترسی داشته باشند. بعد از اتمام هر درس آزمونی آماده شده است که بخش های واژگان و مهارت های گفتگو (Speaking) در محیط کار را مورد سنجش قرار می دهد. آزمون ها بطور آنلاین برگزار می شوند و زبان آموزان می توانند هر زمان و مکانی به آنها دسترسی داشته باشند اما پیشنهاد می شود برای دستیابی به بیشترین نتیجه، مطابق برنامه تدریس در آنها شرکت کنند. بعد از ثبت آزمون، زبان آموزان می توانند نتایج آنها را مشاهده کرده و بخش هایی که نیاز به تمرین بیشتر دارند را مرور کنند. در نهایت، نتیجه آزمون بررسی و بخش هایی که نیاز باشد در ابتدای جلسه بعد برای زبان آموزان رفع ابهام خواهد شد.

Business Result Intermediate
error: Content is protected