حروف بزرگ

در این مقاله قصد داریم درباره نحوه کاربرد حروف بزرگ صحبت کنیم. ممکن است برخی اوقات در استفاده از حروف بزرگ دچار تردید شده باشیم. در ادامه چند نمونه از آنها را بیان می کنیم.

India celebrates Independence Day on 15 August.
Adam speaks English, Arabic and some Persian.

حروف بزرگ

نوشتن کلمات با حروف بزرگ

زمان های بسیاری و جود دارد که نیاز است از حروف بزرگ استفاده کنیم – برای مثال، وقتی می خواهیم جمله ای را شروع کنیم یا زمان استفاده از ضمیر من “I”. در ادامه به چند دستور استفاده از آنها می پردازیم.

روزها، ماه ها و تعطیلات

وقتی می خواهیم به روزهای هفته، ماه ها و جشن ها اشاره کنیم حرف اول آنها را بصورت بزرگ می نویسیم.

His birthday party is on Thursday.
Schools are closed at Christmas.
It rains a lot in April and May, but the summer is very dry.

اسم افزاد و مکان ها

در هنگام استفاده از اسم افراد و مکان ها شامل خیابان ها، سیاره ها، قاره ها، و کشورها نیز حرف اول آنها را با حروف بزرگ می نویسیم.

Bea Jankowski has lived on Church Street in Manchester for 20 years.
The Earth is the third planet from the Sun.
Russia is in both Europe and Asia.

همچنین کلماتی که با اسم مکان ها می آیند مانند زبان ها، ملیت ها و صفاتی که به مردم یا چیزهایی از یک کشور، منطقه یا شهر اشاره دارند هم با حروف بزرگ شروع می شوند. نام ها و صفاتی که با اسم های مذهبی می آیند نیز حرف اول آنها بصورت بزرگ نوشته می شود.

Some Canadians speak French.
Londoners eat a lot of Indian food.
Most Muslims fast during the day for Ramadan.

عناوین و نام موسسات

اسامی سازمان ها و معمولا کلمات مهم در کتاب و عنوان فیلم ها هم حرف اول آنها بصورت بزرگ نوشته می شوند.

Salome Zourabichvili, the president of Georgia, is visiting President Alvi tomorrow.
The chief executive officer lives in New York.
We are reading 
War and Peace with Ms Ioana, our teacher.

از طریق آیکن گوشه چپ می توانید این آموزش را با دیگران به اشتراک بگذارید.

منبع: British Council

حروف بزرگ
error: Content is protected