صفات قابل درجه بندی و صفات غیر قابل درجه بندی

در این مقاله قصد داریم به جنبه دیگری از نحوه استفاده از صفات که صفات درجه بندی و صفات غیر قابل درجه بندی هستند اشاره کنیم. چه تفاونی بین صفات استفاده شده در دو جمله اول و دو جمله بعد وجود دارد؟

.It’s really cold
.It’s absolutely freezing
.This exercise is really difficult
.This exercise is completely impossible

صفات قابل درجه بندی و صفات غیر قابل درجه بندی

1) صفات قابل درجه بندی

اکثر این صفات به این معنی هستند که می توانیم سطوح مختلفی از آن کیفیت را داشته باشیم. برای مثال شما می توانید کمی سردتان باشد، خیلی سردتان باشد یا بشدت سردتان باشد. برای ساختن آنها از معرف ها (modifiers) استفاده می کنیم.

.She was quite angry when she found out
!The film we saw last night was really funny
.It can be extremely cold in Russia in the winter

در جدول اول از تصویر بالا لیستی از این صفات قرار دارند که می توانند با معرف های ردیف اول استفاده شوند.

2) صفات غیر قابل درجه بندی
1.2) مطلق

در طرف دیگر هم نوع دیگری از صفات ها را داریم که نمی توانیم آنها را رتبه بندی بندی کنیم. برای مثال، چیزی نمی تواند کمی تمام شده باشد یا خیلی تمام شده باشد. این دسته از صفات کیفیت های مطلق (absolute) را توصیف می کنند.

!Thank you, I love it! It’s absolutely perfect
.Their farm was totally destroyed by a tornado
.My work is completely finished. Now I can relax

در جدول دوم تصویر بالا نیز می توانید برخی از صفات مطلقی را که با معرف های همان جدول می آیند مشاهده کنید.

2.2) مفرط

صفاتی مانند amazing, awful و boring هم غیر قابل رتبه بندی هستند اما با این تفاوت که درون تعریف خود دارای معنای خیلی هستند. در صورتیکه بخواهیم صفات مفرط (extreme) را قویتر کنیم می بایست از absolutely یا really استفاده کنیم.

!Did you see the final match? It was absolutely amazing
.After 32 hours of travelling, they were absolutely exhausted
My trip home was really awful. First, traffic was really bad, then the car broke down and we had to walk home in the rain

در جدول سوم هم لیستی از صفات مفرط به همراه معرف های قابل استفاده با آنها نشان داده شده است.

1از طریق آیکن گوشه چپ می توانید این آموزش را با دیگران به اشتراک بگذارید.

منبع: British Council

صفات قابل درجه بندی و صفات غیر قابل درجه بندی
error: Content is protected