نقل قول سوال

بارها پیش می آید تا در مکالمات و یا مکاتبات از نقل قول استفاده کنیم. در بخش سوم از سری مقالات دستور زبان مرتبط با نقل قول، توضیح می دهیم که چطور می توانیم نقل قول سوال را بیان کنیم. در ادامه چند مثال برای آشنایی بیشتر با این دسته از نقل قول ها آورده شده است.

direct speech: ‘Do you work from home?’ he said.

indirect speech: He asked me if I worked from home.

direct speech: ‘Who did you see?’ she asked.

indirect speech: She asked me who I’d seen.

direct speech: ‘Could you write that down for me?’ she asked.

indirect speech: She asked me to write it down.

Reported speech questions

نقل قول سوال زمانی استفاده می شود که بخواهیم بگوییم چه سوالی از ما پرسیده شده است. برای این کار می توانیم از گفتار مستقیم یا غیر مستقیم استفاده کنیم.

direct speech: ‘Do you like working in sales?’ he asked.

indirect speech: He asked me if I liked working in sales.

در گفتار غیر مستقیم، ساختار سوال (برای مثال Do you like) را به ساختار عبارت (برای مثال I like) تغییر می دهیم. همچنین، اغلب اوقات زمان ها و دیگر کلمات در این نوع از نقل قول مشابه روش نقل قول عبارات (برای مثال have done → had done, today → that day) تغییر می دهیم. برای آگاهی بیشتر از این روش می توانید مقاله نقل قول عبارات را مطالعه کنید.

سوالات yes/no
در این دسته از سوالات، برای نقل قول سوال از if یا whether استفاده می کنیم. در بین این دو if رایج تر است.

‘Are you going to the Helsinki conference?’

He asked me if I was going to the Helsinki conference.

‘Have you finished the project yet?’

She asked us whether we’d finished the project yet.

سوالات با کلمات سوالی
در سوالات what, where, why, who, when یا how برای نقل قول آنها از همان کلمه سوالی استفاده می کنیم.

‘What time does the train leave?’

He asked me what time the train left.

‘Where did he go?’

She asked where he went.

افعال نقل قول
متداول ترین افعال نقل قول برای پرسیدن سوال ask است اما می توانیم از افعالی مانند enquire, want to know یا wonder هم استفاده کنیم.

‘Did you bring your passports?’

She wanted to know if they’d brought their passports.

‘When could you get this done by?’

He wondered when we could get it done by.

عرضه، درخواست و پیشنهاد
اگر سوال در رابطه با عرضه، درخواست یا پیشنهاد باشد، می توانیم از یک ساختار مشخص (برای مثال offer + infinitive, ask + infinitive or suggest + ing) استفاده کنیم.

‘Would you like me to help you?’

He offered to help me.

‘Can you hold this for me, please?’

She asked me to hold it.

‘Why don’t we check with Joel?’

She suggested checking with Joel.

از طریق آیکن گوشه چپ می توانید این آموزش را با دیگران به اشتراک بگذارید.

منبع: British Council

نقل قول سوال
error: Content is protected